zhongmaoch的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhongmaoch

博文

读《道德经》第十一章:何谓“无之以为用”?

已有 1756 次阅读 2020-4-14 08:09 |系统分类:人文社科

读《道德经》第十一章:何谓“无之以为用”?

《道德经》第十一章原文 三十辐,共一毂,当其无,有车之用;埏埴以为器,当其无,有器之用;凿户牗以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

本章“故有之以为利,无之以为用”,与第四十章“弱者道之用”,有相通的意涵。以现代学术思想来理解,“弱者道之用”的含义是:“瓶颈”因素决定了可被利用的能力,亦即,承载力决定了功用的大小。结合这一认识,“故有之以为利,无之以为用”,也应考虑到“利”所决定的承载力,而不可能无限度地“无之以为用”。从这一视角来理解,“有-利”是“无-用”的承载体,也是“无-用”的承载限度

本章的哲学意涵:遵循“道”和践行“道”,最根本的是认识“无为”。而要发挥“道”的功用,则必须从认识“无-用”和“有-利”的关系出发。“无-用”是一个器物的“功用”,但其“功用”必须是符合自然需求的功用,而不是超出自然需求的其他功用;“有”则是其“功用”的承载体,既要符合自然原理,也要受限于自然约束。“功用”以“承载体”为依存。普通器物尚且如此,对于自然系统、对于社会系统,更是如此。普通人可能只看到事物的直接“功用”,但作为系统统摄者应当更为深刻地认识和维护事物的“承载力”。


转摘自《<道德经>新识及其生态文明启示》钟茂初著,光明日报出版社2019年版https://blog.sciencenet.cn/blog-1251036-1228232.html

上一篇:读《道德经》第十章:何谓“能如婴儿乎?”
下一篇:读《道德经》第十二章:何谓“圣人为腹不为目”?
收藏 IP: 125.36.119.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-8-17 06:30

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部