ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2021年第7期编辑推荐文章

已有 407 次阅读 2021-8-12 15:09 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

公用顶.jpg


CPB2021年第7期编辑推荐文章,敬请关注!


短红线.png

COVER

Superconductivity in an intermetallic oxide Hf3Pt4Ge2O

Chengchao Xu(徐程超), Hong Wang(王鸿), Huanfang Tian(田焕芳), Youguo Shi(石友国), Zi-An Li(李子安), Ruijuan Xiao(肖睿娟), Honglong Shi(施洪龙), Huaixin Yang(杨槐馨), and Jianqi Li(李建奇)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077403

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Improving the purity of heralded single-photon sources through spontaneous parametric down-conversion process

Jing Wang(王静), Chun-Hui Zhang(张春辉), Jing-Yang Liu(刘靖阳), Xue-Rui Qian(钱雪瑞), Jian Li(李剑), and Qin Wang(王琴)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070304

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Fabrication of sulfur-doped cove-edged graphene nanoribbons on Au(111)

Huan Yang(杨欢), Yixuan Gao(高艺璇), Wenhui Niu(牛雯慧), Xiao Chang(常霄), Li Huang(黄立), Junzhi Liu(刘俊治), Yiyong Mai(麦亦勇), Xinliang Feng(冯新亮), Shixuan Du(杜世萱), and Hong-Jun Gao(高鸿钧)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077306

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Thermodynamic criterion for searching high mobility two-dimensional electron gas at KTaO3 interface

Wen-Xiao Shi(时文潇), Hui Zhang(张慧), Shao-Jin Qi(齐少锦), Jin-E Zhang(张金娥), Hai-Lin Huang(黄海林), Bao-Gen Shen(沈保根), Yuan-Sha Chen(陈沅沙), and Ji-Rong Sun(孙继荣)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077302

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Magnetism and giant magnetocaloric effect in rare-earth-based compounds R3BWO9 (R = Gd, Dy, Ho)

Lu-Ling Li(李炉领), Xiao-Yu Yue(岳小宇), Wen-Jing Zhang(张文静), Hu Bao(鲍虎), Dan-Dan Wu(吴丹丹), Hui Liang(梁慧), Yi-Yan Wang(王义炎), Yan Sun(孙燕), Qiu-Ju Li(李秋菊), and Xue-Feng Sun(孙学峰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077501

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Highly flexible and excellent performance continuous carbon nanotube fibrous thermoelectric modules for diversified applications

Xiao-Gang Xia(夏晓刚), Qiang Zhang(张强), Wen-Bin Zhou(周文斌), Zhuo-Jian Xiao(肖卓建), Wei Xi(席薇), Yan-Chun Wang(王艳春), and Wei-Ya Zhou(周维亚)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078801

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Modeling hydrogen exchange of proteins by a multiscale method

Wentao Zhu(祝文涛), Wenfei Li(李文飞), and Wei Wang(王炜)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078701

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC — Twistronics

短红线.png

Projective representation of D6 group in twisted bilayer graphene

Noah F. Q. Yuan

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070311

Abstract

PDF


短红线.png

Bilayer twisting as a mean to isolate connected flat bands in a kagome lattice through Wigner crystallization

Jing Wu(吴静), Yue-E Xie(谢月娥), Ming-Xing Chen(陈明星), Jia-Ren Yuan(袁加仁), Xiao-Hong Yan(颜晓红), Sheng-Bai Zhang(张绳百), and Yuan-Ping Chen(陈元平)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077104

Abstract

PDF


短红线.png

Magnon bands in twisted bilayer honeycomb quantum magnets

Xingchuan Zhu(朱兴川), Huaiming Guo(郭怀明), and Shiping Feng(冯世平)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077505

Abstract

PDF


短红线.png

Faraday rotations, ellipticity, and circular dichroism in magneto-optical spectrum of moiré superlattices

J A Crosse and Pilkyung Moon

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077803

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

短红线.png

Nonlocal advantage of quantum coherence and entanglement of two spins under intrinsic decoherence

Bao-Min Li(李保民), Ming-Liang Hu(胡明亮), and Heng Fan(范桁)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070307

Abstract

PDF


短红线.png

Universal quantum control based on parametric modulation in superconducting circuits

Dan-Yu Li(李丹宇), Ji Chu(储继), Wen Zheng(郑文), Dong Lan(兰栋), Jie Zhao(赵杰), Shao-Xiong Li(李邵雄), Xin-Sheng Tan(谭新生), and Yang Yu(于扬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070308

Abstract

PDF


短红线.png

Universal quantum circuit evaluation on encrypted data using probabilistic quantum homomorphic encryption scheme

Jing-Wen Zhang(张静文), Xiu-Bo Chen(陈秀波), Gang Xu(徐刚), and Yi-Xian Yang(杨义先)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070309

Abstract

PDF


短红线.png

Fast qubit initialization in a superconducting circuit

Tianqi Huang(黄天棋), Wen Zheng(郑文), Shuqing Song(宋树清), Yuqian Dong(董煜倩), Xiaopei Yang(杨晓沛), Zhikun Han(韩志坤), Dong Lan(兰栋), and Xinsheng Tan(谭新生)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070310

Abstract

PDF


短红线.png

Integrated superconducting circuit for qubit and resonator protection

Xiao-Pei Yang(杨晓沛), Zhi-Kun Han(韩志坤), Shu-Qing Song(宋树清), Wen Zheng(郑文), Dong Lan(兰栋), Xin-Sheng Tan(谭新生), and Yang Yu(于扬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078403

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Collective excitations and quantum size effects on the surfaces of Pb(111) films: An experimental study

Yade Wang(王亚德), Zijian Lin(林子荐), Siwei Xue(薛思玮), Jiade Li(李佳德), Yi Li(李毅), Xuetao Zhu(朱学涛), and Jiandong Guo(郭建东)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077308

Abstract

PDF


短红线.png

Josephson current in an irradiated Weyl semimetal junction

Han Wang(王含) and Rui Shen(沈瑞)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077406

Abstract

PDF


短红线.png

Electron density distribution of LiMn2O4 cathode investigated by synchrotron powder x-ray diffraction

Tongtong Shang(尚彤彤), Dongdong Xiao(肖东东), Qinghua Zhang(张庆华), Xuefeng Wang(王雪锋), Dong Su(苏东), and Lin Gu(谷林)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078202

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Suppression of servo error uncertainty to 10-18 level using double integrator algorithm in ion optical clock

Jin-Bo Yuan(袁金波), Jian Cao(曹健), Kai-Feng Cui(崔凯枫), Dao-Xin Liu(刘道信), Yi Yuan(袁易), Si-Jia Chao(晁思嘉), Hua-Lin Shu(舒华林), and Xue-Ren Huang(黄学人)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070305

Abstract

PDF


短红线.png

Applying a global pulse disturbance to eliminate spiral waves in models of cardiac muscle

Jian Gao(高见), Changgui Gu(顾长贵), and Huijie Yang(杨会杰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  070501

Abstract

PDF


短红线.png

A strategy to improve the electrochemical performance of Ni-rich positive electrodes: Na/F-co-doped LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2

Hui Wan(万惠), Zhixiao Liu(刘智骁), Guangdong Liu(刘广东), Shuaiyu Yi(易帅玉), Fei Gao(高飞), Huiqiu Deng(邓辉球), Dingwang Yuan(袁定旺), and Wangyu Hu(胡望宇)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  073101

Abstract

PDF


短红线.png

State-to-state dynamics of reactions H+DH'(v = 0,j = 0) → HH'(v',j')+D/HD(v',j')+H' with time-dependent quantum wave packet method

Juan Zhao(赵娟), Da-Guang Yue(岳大光), Lu-Lu Zhang(张路路), Shang Gao(高尚), Zhong-Bo Liu(刘中波), and Qing-Tian Meng(孟庆田)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  073102

Abstract

PDF


短红线.png

Simulation and experiment of the cooling effect of trapped ion by pulsed laser

Chang-Da-Ren Fang(方长达人), Yao Huang(黄垚), Hua Guan(管桦), Yuan Qian(钱源), and Ke-Lin Gao(高克林)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  073701

Abstract

PDF


短红线.png

Spectral filtering of dual lasers with a high-finesse length-tunable cavity for rubidium atom Rydberg excitation

Yang-Yang Liu(刘杨洋), Zhuo Fu(付卓), Peng Xu(许鹏), Xiao-Dong He(何晓东), Jin Wang(王谨), and Ming-Sheng Zhan(詹明生)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  074203

Abstract

PDF


短红线.png

Orientation dependence in high harmonics of ZnO with polarization corrections to counteract the birefringent effect

Yin-Fu Zhang(张银福), Teng-Fei Huang(黄腾飞), Jia-Peng Li(李佳鹏), Ke Yang(杨可), Liang Li(李亮), Xiao-Song Zhu(祝晓松), Peng-Fei Lan(兰鹏飞), and Pei-Xiang Lu(陆培祥)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  074204

Abstract

PDF


短红线.png

Effect of the particle temperature on lift force of nanoparticle in a shear rarefied flow

Jun-Jie Su(苏俊杰), Jun Wang(王军), and Guo-Dong Xia(夏国栋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  075101

Abstract

PDF


短红线.png

Neoclassical tearing mode stabilization by electron cyclotron current drive for HL-2M tokamak

Jing-Chun Li(李景春), Jia-Qi Dong(董家齐), Xiao-Quan Ji(季小全), and You-Jun Hu(胡友俊)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  075203

Abstract

PDF


短红线.png

Non-monotonic temperature evolution of nonlocal structure-dynamics correlation in CuZr glass-forming liquids

W J Jiang(江文杰) and M Z Li(李茂枝)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076102

Abstract

PDF


短红线.png

Small activation entropy bestows high-stability of nanoconfined D-mannitol

Lin Cao(曹琳), Li-Jian Song(宋丽建), Ya-Ru Cao(曹亚茹), Wei Xu(许巍), Jun-Tao Huo(霍军涛), Yun-Zhuo Lv(吕云卓), and Jun-Qiang Wang(王军强)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076103

Abstract

PDF


短红线.png

A novel two-dimensional SiO sheet with high-stability, strain tunable electronic structure, and excellent mechanical properties

Shijie Liu(刘世杰) and Hui Du(杜慧)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076104

Abstract

PDF


短红线.png

Structural modulation and physical properties of cobalt-doped layered La2M5As3O2 (M= Cu, Ni) compounds

Lei Yang(杨蕾), Yan-Peng Song(宋艳鹏), Jun-Jie Wang(王俊杰), Xu Chen(陈旭), Hui-Jing Du(杜会静), and Jian-Gang Guo(郭建刚)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076106

Abstract

PDF


短红线.png

Structural and electrical transport properties of charge density wave material LaAgSb2 under high pressure

Bowen Zhang(张博文), Chao An(安超), Xuliang Chen(陈绪亮), Ying Zhou(周颖), Yonghui Zhou(周永惠), Yifang Yuan(袁亦方), Chunhua Chen(陈春华), Lili Zhang(张丽丽), Xiaoping Yang(杨晓萍), and Zhaorong Yang(杨昭荣)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076201

Abstract

PDF


短红线.png

Inverted V-shaped evolution of superconducting temperature in SrBC under pressure

Ru-Yi Zhao(赵如意), Xun-Wang Yan(闫循旺), and Miao Gao(高淼)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076301

Abstract

PDF


短红线.png

Fabrication of GaAs/SiO2/Si and GaAs/Si heterointerfaces by surface-activated chemical bonding at room temperature

Rui Huang(黄瑞), Tian Lan(兰天), Chong Li(李冲), Jing Li(李景), and Zhiyong Wang(王智勇)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  076802

Abstract

PDF


短红线.png

Non-Hermitian Kitaev chain with complex periodic and quasiperiodic potentials

Xiang-Ping Jiang(蒋相平), Yi Qiao(乔艺), and Junpeng Cao(曹俊鹏)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077101

Abstract

PDF


短红线.png

Electronic structures of vacancies in Co3Sn2S2

Yuxiang Gao(高于翔), Xin Jin(金鑫), Yixuan Gao(高艺璇), Yu-Yang Zhang(张余洋), and Shixuan Du(杜世萱)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077102

Abstract

PDF


短红线.png

Tunable bandgaps and flat bands in twisted bilayer biphenylene carbon

Ya-Bin Ma(马亚斌), Tao Ouyang(欧阳滔), Yuan-Ping Chen(陈元平), and Yue-E Xie(谢月娥)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077103

Abstract

PDF


短红线.png

High-performance self-powered photodetector based on organic/inorganic hybrid van der Waals heterojunction of rubrene/silicon

Yancai Xu(徐彦彩), Rong Zhou(周荣), Qin Yin(尹钦), Jiao Li(李娇), Guoxiang Si(佀国翔), and Hongbin Zhang(张洪宾)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077304

Abstract

PDF


短红线.png

Substitution effect on the superconductivity in Mo3-xRexAl2C with β-Mn structure prepared by microwave method

Jun-Nan Sun(孙俊男), Bin-Bin Ruan(阮彬彬), Meng-Hu Zhou(周孟虎), Yin Chen(陈银), Qing-Song Yang(杨清松), Lei Shan(单磊), Ming-Wei Ma(马明伟), Gen-Fu Chen(陈根富), and Zhi-An Ren(任治安)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077401

Abstract

PDF


短红线.png

Zero-field skyrmions in FeGe thin films stabilized through attaching a perpendicularly magnetized single-domain Ni layer

Zi-Bo Zhang(张子博) and Yong Hu(胡勇)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077503

Abstract

PDF


短红线.png

Spectral polarization-encoding of broadband laser pulses by optical rotatory dispersion and its applications in spectral manipulation

Xiaowei Lu(陆小微), Congying Wang(王聪颖), Xuanke Zeng(曾选科), Jiahe Lin(林家和), Yi Cai(蔡懿), Qinggang Lin(林庆钢), Huangcheng Shangguan(上官煌城), Zhenkuan Chen(陈振宽), Shixiang Xu(徐世祥), and Jingzhen Li(李景镇)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077801

Abstract

PDF


短红线.png

Linear and nonlinear optical response of g-C3N4-based quantum dots

Jing-Zhi Zhang(张竞之) and Hong Zhang(张红)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  077802

Abstract

PDF


短红线.png

Super deformability and thermoelectricity of bulk γ-InSe single crystals

Bin Zhang(张斌), Hong Wu(吴宏), Kunling Peng(彭坤岭), Xingchen Shen(沈星辰), Xiangnan Gong(公祥南), Sikang Zheng(郑思康), Xu Lu(卢旭), Guoyu Wang(王国玉), and Xiaoyuan Zhou(周小元)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078101

Abstract

PDF


短红线.png

Growth of high-crystallinity uniform GaAs nanowire arrays by molecular beam epitaxy

Yu-Bin Kang(亢玉彬), Feng-Yuan Lin(林逢源), Ke-Xue Li(李科学), Ji-Long Tang(唐吉龙), Xiao-Bing Hou(侯效兵), Deng-Kui Wang(王登魁), Xuan Fang(方铉), Dan Fang(房丹), Xin-Wei Wang(王新伟), and Zhi-Peng Wei(魏志鹏)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078102

Abstract

PDF


短红线.png

Equilibrium folding and unfolding dynamics to reveal detailed free energy landscape of src SH3 protein by magnetic tweezers

Huanhuan Su(苏环环), Hao Sun(孙皓), Haiyan Hong(洪海燕), Zilong Guo(郭子龙), Ping Yu(余平), and Hu Chen(陈虎)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078201

Abstract

PDF


短红线.png

Dual-wavelength ultraviolet photodetector based on vertical (Al,Ga)N nanowires and graphene

Min Zhou(周敏), Yukun Zhao(赵宇坤), Lifeng Bian(边历峰), Jianya Zhang(张建亚), Wenxian Yang(杨文献), Yuanyuan Wu(吴渊渊), Zhiwei Xing(邢志伟), Min Jiang(蒋敏), and Shulong Lu(陆书龙)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (7):  078506

Abstract

PDF公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  

          https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056


https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1299436.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2021年第7期
下一篇:[转载]热点专题 | 量子计算与量子模拟

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-1-25 13:59

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部