ChinesePhysicsL的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsL

博文

CPL论文合集:高压物理(2020)

已有 76 次阅读 2022-7-5 00:52 |系统分类:论文交流

1.gif

本文精选了Chinese Physics Letters在2020年发表的有关高压物理的优秀成果,敬请关注!

The Unexpected Stability of Hydrazine Molecules in Hydrous Environment under Pressure

Shu-Qing Jiang, Xue Yang, Xiao-Li Huang, Yan-Ping Huang, Xin Li, Tian Cui

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 016102

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/1/016102

Stable Compositions, Structures and Electronic Properties in K–Ga Systems Under Pressure

Chao Wang, Yun-Xian Liu, Xin Chen, Pin Lv, Hai-Rui Sun, Xiao-Bing Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (2): 026201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/2/026201

Discriminating High-Pressure Water Phases Using Rare-Event Determined Ionic Dynamical Properties

Lin Zhuang, Qijun Ye, Ding Pan, Xin-Zheng Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 043101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/4/043101

Optical Properties of Atomic Defects in Hexagonal Boron Nitride Flakes under High Pressure

Xiao-Yu Zhao, Jun-Hui Huang, Zhi-Yao Zhuo, Yong-Zhou Xue, Kun Ding, Xiu-Ming Dou, Jian Liu, Bao-Quan Sun

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 044204

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/4/044204

Pressure-Stabilized New Phase of CaN4

Xu-Han Shi, Bo Liu, Zhen Yao, Bing-Bing Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/4/047101

Pressure-Induced Metallization and Structural Phase Transition in the Quasi-One-Dimensional TlFeSe2

Zi-Yi Liu, Qing-Xin Dong, Peng-Fei Shan, Yi-Yan Wang, Jian-Hong Dai, Rajesh Jana, Ke-Yu Chen, Jian-Ping Sun, Bo-Sen Wang, Xiao-Hui Yu, Guang-Tong Liu, Yoshiya Uwatoko, Yu Sui, Huai-Xin Yang, Gen-Fu Chen, Jin-Guang Cheng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047102

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/4/047102

High-Pressure Ultrafast Dynamics in Sr2IrO4: Pressure-Induced Phonon Bottleneck Effect

Yanling Wu, Xia Yin, Jiazila Hasaien, Yang Ding, Jimin Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047801

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/4/047801

CH4 Gas Extraction by CO2: Substitution in Clathrate Hydrate through Bimolecular Iteration

Xiao-Hui Yu, Yuan Liu, San-Ya Du, Xu Zheng, Jin-Long Zhu, Hong-Wu Xu, Jian-Zhong Zhang, Shi-Yu Du, Xiao-Cheng Zeng, J. S. Francisco, Chang-Qing Jin, Yu-Sheng Zhao, Hui Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 048201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/4/048201

Synthesis of Polycrystalline Diamond Compact with Selenium: Discovery of a New Se–C Compound

Wen-Dan Wang, Ao Li, Guo-Heng Xu, Pei Wang, Yue-Gao Liu, Li-Ping Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 058101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/5/058101

Velocity and Stability of Condensed Polymorphic SiH4: A High-Temperature High-Pressure Brillouin Investigation

Jiayu Wang, Qiang Zhou, Siyang Guo, Yanping Huang, Xiaoli Huang, Lu Wang, Fangfei Li, Tian Cui

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 066201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/6/066201

High-Pressure Synthesis and Thermal Transport Properties of Polycrystalline BAsx

Lei Gao, Qiulin Liu, Jiawei Yang, Yue Wu, Zhehong Liu, Shijun Qin, Xubin Ye, Shifeng Jin, Guodong Li, Huaizhou Zhao, Youwen Long

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 066202

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/6/066202

Pressure-Induced Topological and Structural Phase Transitions in an Antiferromagnetic Topological Insulator

Cuiying Pei, Yunyouyou Xia, Jiazhen Wu, Yi Zhao, Lingling Gao, Tianping Ying, Bo Gao, Nana Li, Wenge Yang, Dongzhou Zhang, Huiyang Gou, Yulin Chen, Hideo Hosono, Gang Li, Yanpeng Qi

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 066401

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/6/066401

Evidence for a New Extended Solid of Nitrogen

Li Lei, Qi-Qi Tang, Feng Zhang, Shan Liu, Bin-Bin Wu, Chun-Yin Zhou

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 068101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/6/068101

Large Barocaloric Effect with High Pressure-Driving Efficiency in a Hexagonal MnNi0.77Fe0.23Ge Alloy

Qingqi Zeng, Jianlei Shen, Enke Liu, Xuekui Xi, Wenhong Wang, Guangheng Wu, and Xixiang Zhang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 076101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/7/076101

Pressure Effects on the Transport and Structural Properties of Metallic Glass-Forming Liquid

Qi-Long Cao, Duo-Hui Huang, Jun-Sheng Yang, and Fan-Hou Wang 

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 076201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/7/076201

Possible Tricritical Behavior and Anomalous Lattice Softening in van der Waals Itinerant Ferromagnet Fe3GeTe2 under High Pressure

Jie-Min Xu, Shu-Yang Wang, Wen-Jun Wang, Yong-Hui Zhou, Xu-Liang Chen, Zhao-Rong Yang, and Zhe Qu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 076202

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/7/076202

Synthesis of Highly Stable One-Dimensional Black Phosphorus/h-BN Heterostructures: A Novel Flexible Electronic Platform

Jingyan Song, Shuai Duan, Xin Chen, Xiangjun Li, Bingchao Yang, and Xiaobing Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 076203

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/7/076203

Pressure Generation above 35 GPa in a Walker-Type Large-Volume Press

Yu-Chen Shang, Fang-Ren Shen, Xu-Yuan Hou, Lu-Yao Chen, Kuo Hu, Xin Li, Ran Liu, Qiang Tao, Pin-Wen Zhu, Zhao-Dong Liu, Ming-Guang Yao, Qiang Zhou, Tian Cui, and Bing-Bing Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 080701

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/8/080701

Structure-Spin-Transport Anomaly in Quasi-One-Dimensional Ba9Fe3Te15 under High Pressure

Jun Zhang, Mei-Ling Jin, Xiang Li, Xian-Cheng Wang, Jian-Fa Zhao, Ying Liu, Lei Duan, Wen-Min Li, Li-Peng Cao, Bi-Juan Chen, Li-Juan Wang, Fei Sun, Yong-Gang Wang, Liu-Xiang Yang, Yu-Ming Xiao, Zheng Deng, Shao-Min Feng, Chang-Qing Jin, and Jin-Long Zhu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 087106

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/8/087106

Pressure-Dependent Phonon Scattering of Layered GaSe Prepared by Mechanical Exfoliation

Yu-Lu Zheng , Liang Li, Fang-Fei Li , Qiang Zhou, and Tian Cui 

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 088201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/8/088201

Pressure-Dependent Point-Contact Spectroscopy of Superconducting PbTaSe2 Single Crystals

Hai Zi, Ling-Xiao Zhao, Xing-Yuan Hou, Lei Shan, Zhian Ren, Gen-Fu Chen, and Cong Ren

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097403

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/9/097403

Mott Transition and Superconductivity in Quantum Spin Liquid Candidate NaYbSe2

Ya-Ting Jia, Chun-Sheng Gong, Yi-Xuan Liu, Jian-Fa Zhao, Cheng Dong, Guang-Yang Dai, Xiao-Dong Li, He-Chang Lei, Run-Ze Yu, Guang-Ming Zhang, and Chang-Qing Jin

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097404

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/9/097404

Superconductivity of Lanthanum Superhydride Investigated Using the Standard Four-Probe Configuration under High Pressures

Fang Hong, Liuxiang Yang, Pengfei Shan, Pengtao Yang, Ziyi Liu, Jianping Sun, Yunyu Yin, Xiaohui Yu, Jinguang Cheng, and Zhongxian Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107401

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/37/10/107401


研究快讯集锦

始于生成网络的马尔可夫链蒙卡

压力诱导具有超高能量密度的含氖聚合氮化物

FeSe超导体的反常能带劈裂和强各向异性超导能隙随掺硫的奇异演变

锁相热扩散趋肤效应

用于拓扑量子器件的纯相超细InAs–Al纳米线原位分子束外延

α-CsPbI3的缺陷容忍性:高温相材料中点缺陷性质的计算方法

Valence Quark Ratio in the Proton

高混合熵提升非晶合金的能量状态

在可调耦合超导量子比特中实现全微波脉冲的CZ门

BaO/SrTiO3界面的电输运性质研究

高通量第一性原理计算探索潜在的笼目材料

4.png

点此浏览所有Express Letters

CPL Express Letters栏目简介

为了保证重要研究成果的首发权和显示度,CPL于2012年6月开设了Express Letters栏目。此栏目发表速度快,学术质量高。截至2020年底,平均每篇被引用约20次,已经在国内物理学界建立起良好口碑与声望,来稿数量不断增加。

3.jpg

收录于合集 #论文合集 3上一篇CPL论文合集:高压物理(2021-2022)下一篇CPL论文合集:冷原子阅读原文
https://blog.sciencenet.cn/blog-3426263-1345875.html

上一篇:CPL论文合集:冷原子
下一篇:CPL论文合集:高压物理(2021-2022)
收藏 IP: 91.42.170.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-8-19 13:22

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部