laoshulaoshi的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/laoshulaoshi

博文

吴孟复先生早期诗文佚作

已有 2018 次阅读 2019-9-22 17:01 |个人分类:与往事干杯|系统分类:人物纪事

吴孟复先生早期诗文佚作

               任晓勇

    最近阅读民国时期的资料,偶然看到吴孟复先生早年所作诗文若干篇,疑其为吴先生佚作。翻检《吴山萝诗文录存》(1991)和《吴山萝诗录存》(2015),发现两书中均未收录。初步判断它们都是吴先生的佚作。学术界正在编纂《吴孟复全集》,希望笔者的拾遗能被编者所鉴别、采摭。

        

十八岁时的吴孟复先生

徐某撰相片所附小传。

一、文

慈竹平安馆图

吴常焘

瑞安陈雁迅,以慈竹平安馆图示余且属予为之记。盖比年远客思其太夫人而深寓乎一喜一惧之意也。且曰:“光汉不幸早孤鲜伯叔无兄弟。惟家母哺养鞠育至于成人。方翼得依倚侍养,而久以就学来无锡去家千余里时不得归致家母倚闾望无时不若负铓在背。余闻其语悲之。

曩余尝治》,陟屺诸章叹人子不得以侍奉其亲盖天下之大痛也。以谓天下事何不舍而必栖栖于道路间者何也其后年益长大人诏我曰学者将以尽天下之理极古今之变非博闻广问不足以有成。江南者名师友聚焉汝其往乎不忍别去母复曰十年不见汝不使汝学之不成也。自是遂得渐从诸老先生游而与士之能文学者相讲论雁迅其一人也。恒相与抚时以为礼教衰而风俗敝孝弟之道微而人乃与禽兽无别。雁迅独时时述母教私以称其天性惇笃久复尽知太夫人之贤。盖赠君之卒也雁迅才一岁焭焭怀抱中。安能必其有成乃独奋其力以与天竞。非信道笃而立志坚者未有不中路自折。而太夫人卒教养其孤以成学闻名士夫间。且当时觊其财而思凌辱之者接踵并至。太夫人以一身兼理内外卒延陈氏之祚君子谓其功比于存亡绝。雁迅又为余言其他可述事甚。今雁迅之来此也亦自太夫人之意。吾于是知君子承亲之志非徒日夕供事左右而已。又将以发奋成学问自致于贤人之域使天下皆知吾母为贤人之母。则所以报吾亲而自立其身之道雁迅其之矣而予自岁时一归外亦恒不得奉吾亲颜色。时时登高山望家所在处涔然泪下。乃不能如雁迅用意之勤其愧对此图为何如哉

鸣呼世论既大异黠者恒求事之可借口者而忘其亲。则雁迅之为,犹可谓人道之存此几希也。余安得而不记之

二、诗