zhongmaoch的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhongmaoch

博文

读《道德经》第四十二章:何谓“强梁者不得其死”?

已有 1091 次阅读 2020-9-30 05:59 |系统分类:人文社科| 道德经

读《道德经》第四十二章:何谓“强梁者不得其死”?

《道德经》第四十二章原文 道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损。人之所教,我亦教之。强梁者不得其死,吾将以为教父。

本书作者认为,本章主要借用《易经》的义理,来阐述“道”。“道生一,一生二,二生三,三生万物”,即是《易传》之“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。或为“道生(或- -),,生万物”之讹。

    道生一,一生二,二生三,三生万物”的含义是:简单地理解“道”,那就是“阴”和“阳”;进一步深入理解的话,那就可以从“太阴、太阳、少阴、少阳”这样稍微复杂的角度来认识;更深入一步的话,则可以从“乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑”八卦的角度来认识;进而,由八卦演化为六十四卦,则可以认识和阐释世间万物及其关联变化

万物负阴而抱阳,冲气以为和”的含义是:大部分卦象都是有阴有阳,有空虚有充实,才能够交融和合,亦即,阴阳交合才能形成均衡和谐状态,才是吉利的卦象。

人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以为称”的含义是:“乾卦”,只有阳没有阴,一般来说是不吉祥的卦象,而“乾卦”却往往被视作最重要的一卦。这就如同:人们不喜欢“孤、寡、不谷”等词语,王公却以这些词语自称部分释译文本,由于无法联系上下文,而把“人之所恶……”全部归为“错简”,是很武断的做法。

故物或损之而益,或益之而损”的含义是:每一个卦,不吉祥的,只要稍微有所变化,就有可能转化为吉祥的;吉祥的,如果稍微有所变化,也可能转化为不吉祥的。

强梁者不得其死,吾将以为教父”的含义是:“乾卦”的卦辞是“元,亨,利,贞”,都是吉祥的,因此,我(指代《道德经》)把“乾卦”作为阐释和运用《易经》道理的依据本书作者大胆猜测,“强梁”,从文字语言角度来看,极有可能与“乾”有紧密的联系,一方面在读音上,“强梁”可快读连读为“乾”,另一方面在表义方面,“强梁”可表示“乾”卦全阳爻之特性。“不得其死”,并没有表达“不得善终”的意思,反倒是表达了“不会走入绝境”的意涵。

人之所教,我亦教之”的含义是:上述这些是《易经》所阐述的道理,《道德经》也认可并运用这些道理

本章的哲学意涵:“道”,与阐述“阴”、“阳”、“八卦”的《易经》,有相通之处。也认同这样一些认识:乾坤等六十四卦,可以阐释世间万物及其关联变化。一般来说,各卦象都有阴有阳,有空虚有充实,这样才能够交融和合,亦即,阴阳交合才能形成均衡和谐状态,才是吉利的卦象。但也有一些特殊的情形,比如,“乾卦”,六个爻都只有阳没有阴,一般来说是不吉祥的卦象,而“乾卦”的卦辞是“元,亨,利,贞”。这就如同:人们不喜欢“孤、寡、不谷”等词语,王公却以这些词语自称。其实,每一个卦的吉与不吉,都不是一成不变的。不吉祥的,只要稍微有所变化,就有可能转化为吉祥的;吉祥的,如果稍微有所变化,也可能转化为不吉祥的。《道德经》把“乾卦”的道理作为阐释和运用《易经》思想的依据。

转摘自《<道德经>新识及其生态文明启示》钟茂初著,光明日报出版社2019年版https://item.jd.com/12623115.htmlhttp://blog.sciencenet.cn/blog-1251036-1252655.html

上一篇:读《道德经》第四十一章:何谓“下士闻道,大笑之”?
下一篇:读《道德经》第四十三章:何谓“天下之至柔”?

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2020-10-24 20:53

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部