zhongmaoch的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhongmaoch

博文

读《道德经》第十五章:何谓“善为道”?

已有 742 次阅读 2020-5-4 14:01 |系统分类:人文社科

读《道德经》第十五章:何谓“善为道”?

《道德经》第十五章原文古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若宾客;涣兮其若凌释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊;孰能浊以静之徐清。孰能安以动之徐生。保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽不新成。

豫兮若冬涉川”的含义是:观察事物,犹如在冬日水浅之时过河,应选择便于达到观察目的的时机

犹兮若畏四邻”的含义是:认识事物,犹如顾及四邻的威严,要了解相互关联的周边关系(边界条件)

俨兮其若宾客”的含义是:认识事物,犹如严谨而不失礼节地接待客人,应遵循严格的前提条件和规范严密的逻辑推理

涣兮其若凌释”的含义是:观察事物,犹如观察冰将化未化之时的状态,观察由一种状态质变转化为另一状态时的转变过程(变与不变的内容)

敦兮其若朴”的含义是:认识事物,犹如观察木制品的木质一样,应抛开先入为主的表面认识,探索其初始本真的状态

旷兮其若谷”的含义是:认识事物,犹如将事物置于极其空旷的空间条件下,探索其在理想化状态下的特性

混兮其若浊;孰能浊以静之徐清”的含义是:为了观察事物的特性,可通过某些活动使之发生某些变化,以通过观察这些变化来探索其本身的特性

本章的哲学意涵:认识“道”的基本特征,可采用“混而为一”和“道纪”的方法,那么,在这个方法之下还有更具体的认识方法吗?善于认识事物者,其认识方式极为玄妙。大致可以这样来描述其方式方法——应选择便于达到观察目的的时机;应了解相互关联的周边关系(边界条件);应遵循严格的前提条件和规范严密的逻辑推理;应观察事物由一种状态质变转化为另一状态时的转变过程(变与不变的内容);应抛先入为主的认识,探索初始的状态;应探索其在理想化状态下的特性;可通过某些活动使之发生某些变化,以通过观察这些变化来探索其本身的特性;可使其发生某种运动以观察其运动中的特性,以探索其静止状态的特性。在繁复的事物中,将无关事物澄清出去,则可认识所探讨事物;在貌似不变的事物中,感知到其变化发展。养成并采用这样的认识方式,而不以强求方式,则总能够在司空见惯的事物之中,有所新的发现。

转摘自《<道德经>新识及其生态文明启示》钟茂初著,光明日报出版社2019年版https://item.jd.com/12623115.htmlhttp://blog.sciencenet.cn/blog-1251036-1231567.html

上一篇:读《道德经》第十四章:何谓“混而为一”,何谓“道纪”
下一篇:读《道德经》第十六章:何谓“知常容,容乃公,公乃全”?

1 孟利军

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2020-12-3 04:18

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部